Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Ochrona danych osobowych

Inspektorem ochrony danych jest pan Jarosław Karowowski

 

Z inspektorem można skontaktować się poprzez adres mailowy: IOD.SP.KOSAKOWO@GMAIL.COM

 

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu,
i jakim sposobem, jest Szkoła Podstawowa w Kosakowie, ul. Żeromskiego 11. 81-198 Kosakowo   
e-mail: sp.kosakowo@gmail.com

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod.sp.kosakowo@gmail.com

Cel przetwarzania

Celem przetwarzania jest realizacja zadań szkoły.

Podstawa przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie przepisów prawa, między innymi: Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, Ustawy o systemie informacji oświatowej, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania oraz zgody osoby, której dane dotyczą (np. wizerunek).

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa. W przypadku nieprzyjęcia do szkoły, dokumentacja rekrutacyjna będzie przechowywana przez okres 1 roku; w przypadku przyjęcia do szkoły dokumentacja rekrutacyjna będzie przechowywana nie dłużej niż do końca okresu kształcenia; przez okres 5 lat (dzienniki lekcyjne, dzienniczki praktyk) oraz 50 lat (arkusze ocen), a także gdy będzie miało to zastosowanie – do momentu odwołania Państwa zgody.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania, BHP).

Prawa osób

Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo dodatkowo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie oraz do usunięcia danych. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mail lub adres pocztowy. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

Data dodania: 2020-10-20 20:25:17
Data edycji: 2021-01-13 18:19:13
Ilość wyświetleń: 960

BIPLIBRUS
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej