Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja Dostępności
Deklaracja Dostępności
Reset
Reset

Regulaminy stypendialne - Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Regulaminy stypendialne - Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

22 kwietnia 2024 roku Sejmik Województwa Pomorskiego podj±ł uchwałę nr 800/LXIV/24 w sprawie określenia szczegółowych warunków, form, zakresu oraz trybu udzielania pomocy w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierajścych naukę na terenie województwa pomorskiego. Przewidziano trzy rodzaje stypendiów:

 1. Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego finansowane z budżetu województwa pomorskiego (Regulamin stanowi zał±cznik nr 1 do uchwały);
 2. Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół” współfinansowanego ze środków unijnych (Regulamin stanowi zał±cznik nr 2 do uchwały);
 3. Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego” współfinansowanego ze środków unijnych (Regulamin stanowi zał±cznik nr 3 do uchwały).

W załączeniu ww. uchwała wraz z zał±cznikami nr 1-3.

Rozpoczęcie naboru wniosków o przyznanie ww. stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego planowane jest w drugiej połowie czerwca 2024 roku (informacja pojawi się na stronie https://des.pomorskie.eu/). Prosimy o przekazanie tej informacji do wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które znajduj± się na terenie Państwa jednostki terytorialnej, a w szczególności do tych, dla których są Państwo organem prowadz±cym.

Jednocze nie informujemy, że wprowadzenie nowych regulaminów przyznawania stypendiów było konieczne w zwi±zku ze zmian± perspektywy finansowania unijnego i przyjęciem programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027), w ramach którego rozpoczęto realizację projektów uwzględniaj±cych wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów służące w szczególności wyrównywaniu ich szans edukacyjnych ze względu na trudn± sytuację ekonomiczn±.

Zgodnie z powyższym w regulaminach przyznawania stypendiów w ramach projektów unijnych, jako jeden z wymogów formalnych, warunkuj±cych możliwość wnioskowania o stypendium, określono kryterium zwi±zane z posiadaniem przez rodzica albo pełnoletniego ucznia aktualnej decyzji w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wydanej przez organ polski.

Poniżej szczegółowe informacje:

Ad. 1

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego finansowane z budżetu województwa pomorskiego – dedykowane uczniom uzyskuj±cym sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym

 1. kryteria dostępu:
 • w roku szkolnym 2023/2024 kandydat na stypendystę pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego,
 • osiągnął (indywidualnie) w roku szkolnym 2023/2024 w konkursach, turniejach lub olimpiadach (zgodnych z definicj± w § 2 pkt 6 regulaminu):

-        tytuł finalisty lub laureata na szczeblu międzynarodowym lub

-        tytuł finalisty lub laureata na szczeblu ogólnopolskim;

 1. ocena merytoryczna – kryteria obowi±zkowe (maksymalnie 57 punktów):
 • osiągnięcia w konkursach, turniejach lub olimpiadach (uwzględnia się maksymalnie 3 najwyżej punktowane osiągnięcia, jeden tytuł w odniesieniu do przedmiotu):

-        laureat/finalista – szczebel międzynarodowy (12/10 punktów),

-        laureat/finalista – szczebel ogólnopolski (8/6 punktów),

 • średnia ocen: liczba punktów = średnia ocen x 21/6 (maks. 21 punktów)
 1. ocena merytoryczna – kryteria dodatkowe (maksymalnie 6 punktów):
 • indywidualny program lub tok nauki (2 punkty),
 • orzeczenie o niepełnosprawności ucznia (2 punkty),
 • lokalizacja szkoły – miasta na prawach powiatu/miasta powiatowe/pozostałe miejscowości (0/1/2 punkty).

Ad. 2

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół” współfinansowanego ze środków unijnych – dedykowane uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy – pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej – wykazują się wysoką średnią oraz osiągnięciami w konkursach i olimpiadach przedmiotowych

a) kryteria dostępu:

 • w roku szkolnym 2024/2025 kandydat na stypendystę będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego,
 • w roku szkolnym 2024/2025 będzie uczniem VII, VIII klasy szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej,
 • średnia ocen na podstawie świadectwa ukończenia klasy/szkoły w roku szkolnym 2023/2024 co najmniej:

-        5,00 – w szkole podstawowej,

-        4,75 – w szkole ponadpodstawowej,

 • rodzic albo opiekun prawny ucznia albo pełnoletni uczeń posiada aktualn± decyzję w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wydan± przez organ polski,
 • kandydat uzyskał minimum 4 punkty (w ramach kryteriów obowi±zkowych i dodatkowych opisanych poniżej)

b) ocena merytoryczna – kryterium obowi±zkowe (maksymalnie 10 punktów)

 • średnia ocen (maksymalnie 10 punktów):

-        w VI, VII, VIII klasie szkoły podstawowej: liczba punktów = (średnia ocen – 5,00) x 10,

-        ocen w szkole ponadpodstawowej: liczba punktów = (średnia ocen – 4,75) x 8;

c) ocena merytoryczna – kryteria dodatkowe (maksymalnie 28 punktów):

 • 3 wybrane osi±gnięcia w konkursach lub olimpiadach (zgodnych z definicj± w § 2 pkt 6 regulaminu):

-        laureat/finalista szczebel ogólnopolski (6/4 punkty),

-        laureat/finalista szczebel wojewódzki (3/1 punkt),

 • pobieranie przez ucznia nauki w szkole preferowanej – wg zał±cznika do regulaminu wyboru projektów (5,25 punktu)
 • orzeczenie o niepełnosprawności ucznia (3,5 punktu),
 • zamieszkanie ucznia na obszarze wiejskim (1,25 punktu).

Ad. 3

Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego” współfinansowanego ze środków unijnych – dedykowane uczniom szkół zawodowych, którzy – pomimo trudnej sytuacji ekonomicznej – wykazuj± się wysoką średnią ocen z przedmiotów zawodowych oraz osi±gnięciami w konkursach z tych przedmiotów

a) kryteria dostępu:

 • w roku szkolnym 2024/2025 kandydat na stypendystę będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego w szkole branżowej I stopnia lub technikum,
 • w roku szkolnym 2023/2024 ukończył odpowiednio:

-        I lub II klasę branżowej szkoły I stopnia,

-        I, II, III lub IV klasę technikum,

 • średnia ocen ze wszystkich przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych oraz zajęć praktycznych i praktyk zawodowych co najmniej 5,2,
 • rodzic albo opiekun prawny ucznia albo pełnoletni uczeń posiada aktualn± decyzję w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wydan± przez organ polski,;

b) ocena merytoryczna – kryterium obowi±zkowe (maksymalnie 12 punktów)

 • średnia ocen: liczba punktów = (średnia ocen – 5,2) x 15 (maks. 12 punktów)

c) ocena merytoryczna – kryteria dodatkowe (maksymalnie 69 punktów):

 • 3 wybrane osiągnięcia w konkursach (zgodnych z definicji w § 2 pkt 6 regulaminu), turniejach lub olimpiadach (zgodnych z definicji w § 2 pkt 19 regulaminu):

-    laureat/finalista turnieju lub olimpiady szczebel ogólnopolski (20/15 punktów),

-   I, II, III miejsce lub wyróżnienie w konkursie zawodowym o zasięgu ponadwojewódzkim lub tytuł odpowiadaj±cy tym miejscom lub wyróżnieniu (10 punktów),

-  I, II, III miejsce lub wyróżnienie w konkursie zawodowym o zasięgu wojewódzkim lub tytuł odpowiadaj±cy tym miejscom lub wyróżnieniu (5 punktów),

 • orzeczenie o niepełnosprawnści ucznia (5 punktów),
 • zamieszkanie ucznia na obszarze wiejskim (4 punkty). 

  Zał±czniki:

  Uchwała,

  Załącznik nr 1 (Regulamin przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego finansowanych z budżetu województwa pomorskiego),

  Załącznik nr 2 (Regulamin przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalny program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pomorskich szkół” współfinansowanego ze środków unijnych),

  Lista szkół preferowanych do Zał±cznika nr 2,

  Załącznik nr 3 (Regulamin przyznawania stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego w ramach projektu „Regionalne wsparcie rozwoju szkolnictwa zawodowego” współfinansowanego ze środków unijnych).

Data dodania: 2024-06-23 12:56:36
Data edycji: 2024-06-23 13:12:32
Ilość wyświetleń: 86

BIPLIBRUS
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej